نصب دروپال بر روی vps مرحله دوم

نصب دروپال بر روی vps مرحله دوم

تنظیم فایروال:

میخواهیم فایروال برای nginx تنظیم کنیم در اینجا ufw داریم که به صورت زیر عمل میکنیم :

sudo ufw app list

و خروجی :

 Apache
 Apache Full
 Apache Secure
 Bind9
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

و دستواات به شکل زیر وارد میکنیم :

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

خروجی 

Rules updated
Rules updated (v6)

همینطور برای apache

sudo ufw allow 'Apache'

 در ادامه نصب php

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

 

sudo apt-get install php7.3

و پلاگین ها

sudo apt install php7.3-cli php7.3-fpm php7.3-json php7.3-pdo php7.3-mysql php7.3-zip php7.3-gd php7.3-mbstring php7.3-curl php7.3-xml php7.3-bcmath php7.3-json

نصب MariaDB

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

و در مرحله بعد پیکربندی mysql 

mysql_secure_installation

ساخت دایرکتوری برای دامنه 

sudo mkdir /var/www/html/drupalweb.ir


sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/drupalweb.irsudo nano /etc/nginx/sites-available/drupalweb.ir

و کد های زیر را در فایل ایجاد شده جایگزاری میکنیم

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/drupalweb.ir;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name drupalweb.ir www.drupalweb.ir;

   client_max_body_size 100M;

   location / {
	try_files $uri $uri/ @rewrite;
   }

   location @rewrite {
	rewrite ^/(.*)$ /index.php;
   }

   location ^~ /maintenance/ {
	return 403;
   }

  location ~ \.php$ {
     include snippets/fastcgi-php.conf;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
     fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
     include fastcgi_params;
  }
}

در ادامه کد زیر را اجرا میکنیم

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/drupalweb.ir /etc/nginx/sites-enabled/

در ادامه 

sudo nginx -t


sudo systemctl reload nginx

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.