وبلاگ

شروع کار با React در دروپال 8
  • drupal, react js
شروع کار با React در دروپال 8

کامپایل react با استفاده از Laravel Mix

npm install react react-dom -s
npm install laravel-mix cross-env --save-dev

ساخت webpack.mix.js  به صورت زیر

حامد حسینی

1398-12-13

نصب دروپال بر روی vps مرحله پنجم
  • drupal
نصب دروپال بر روی vps مرحله پنجم

برای نصب دروپال بعد از دانلود دروپال و ساخت دیتا بیس به صورت زیر عمل میکنم 

 

حامد حسینی

1398-12-11

نصب دروپال بر روی vps مرحله چهارم
  • drupal
نصب دروپال بر روی vps مرحله چهارم

برای نصب phpmyadmin  به صورت زیر عمل میکنیم 

 sudo apt update

sudo apt install phpmyadmin

چون ما از nginx  استفاده میکنیم در هنگام نصب هیچ یک از گزینه های apache2 و یا lighttpd را انتخاب نمیکنیم 

حامد حسینی

1398-12-11

نصب دروپال بر روی vps مرحله سوم
  • drupal
نصب دروپال بر روی vps مرحله سوم

نصب composer بر روی vps

حامد حسینی

1398-12-11