نصب دروپال بر روی vps مرحله سوم

نصب دروپال بر روی vps مرحله سوم

نصب composer بر روی vps

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') 
{ echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
composer

نصب drush در ubuntu 18

اگر میخواهید آخرین ورژن drush برای شما نصب شود از دستور زیر استفاده کنید 

composer global require drush/drush

برای نصب drush 8 از دستور زیر استفاده کنید 

composer global require drush/drush:8

اضافه کردن drush به دایرکتوری

#path for Drush
sudo nano ~/.bashrc
export PATH="$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH"
source ~/.bashrc

و در آخر 

drush status

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.